Bijna volgeboekt tot september

Laatste optie:

Eb en vloed 41:  16-23 augustus

Algemene huurvoowaarden

Algemene huurvoorwaarden

Deze Algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de accommodaties welke worden verhuurd onder de naam Duinvilla’s zijnde de volgende adressen:

Eb en Vloed 32 4493 RR Kamperland

Eb en Vloed 34 4493 RR Kamperland

Eb en Vloed 41 4493 RR Kamperland

Veerse Gat 12 4493 RV Kamperland

Veerse Gat 19 4493 RV Kamperland

Kering 6 4493 SV Kamperland

Duinpan 11 4493 RW Kamperland

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Overeenkomst: overeenkomst tussen Duinvilla's (Frank's Pensioenpot BV- KvK 20157011) en een huurder inzake de verhuur van een accommodatie, louter voor kortdurend recreatief gebruik, waarbij de accommodatie feitelijk ter beschikking gesteld wordt. Hierna te noemen verhuurder.

Huurder: de (rechts-)perso(o)n(en) die met verhuurder een overeenkomst heeft/hebben gesloten;

Gebruiker: huurder en de door huurder opgegeven perso(o)n(en)die gebruik (kunnen) maken van de door huurder gehuurde accommodatie.

Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk Overeengekomen tussen verhuurder en huurder.

Deze Algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle Algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand. Van deze Algemene huurvoorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Reservering

Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 24 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig. Nadat u heeft gereserveerd, ontvangt u van ons binnen 48 uur een bevestiging. Indien u binnen tien dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan. Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De reserveringsbevestiging tezamen met de algemene verhuur voorwaarden, zoals vermeld in de bevestiging, vormen samen de huurovereenkomst. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik.

Betaling

Wij verzoeken u om 30% van de huursom direct te voldoen na ontvangst reserveringsbevestiging. De andere 70% dient u 14 dagen voor de aankomstdatum aan ons te hebben betaald. Indien uw reservering ligt binnen 14 dagen voor de aankomstdatum moet u bij de ontvangst van de reserveringsbevestiging 100% van het factuurbedrag ineens aan ons overmaken. De aanbetaling en/of betaling dient u over te maken op het door ons aan u doorgegeven bankrekeningnummer onder vermelding van uw naam en reserveringsnummer.

Met het voldoen van een termijn of de hele huursom bevestigd u de u de Algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

Verhuurder brengt een waarborgsom ad € 150,- aan huurder in rekening. De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten –in de meest ruime zin des woords- die verhuurder lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van huurder en gebruikers. De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/accommodatie, overmatig energieverbruik en/of overige kosten) van verhuurder op de huurder en/of gebruikers binnen 14 dagen gerestitueerd. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding op huurder blijven onverminderd gehandhaafd.

Sleutel

De sleutel wordt aan u overgedragen door verhuurder via een sleutelkluis bij de voordeur.

De huurder is nimmer gerechtigd de overige aanwezige sleutels onder zich te houden of te dupliceren om welke reden dan ook. Mocht de huurder dat toch doen dan is de huurder een boete verschuldigd van € 500,00 onverminderd de werkelijke kosten. De sleutels van het vakantiehuis wordt door ons in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van ons. Bij verlies, diefstal of enige wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van € 100,00.

Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten.

Annulering

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per e-mail) te geschieden. Annulering is enkel geldig als u binnen de termijn een bevestiging hebt gehad.

Hiervoor gelden de volgende regels:

Annuleren tot 90 dagen voor aankomst: 15% van het totaalbedrag van de boeking.

Annuleren vanaf 90 dagen tot 28 dagen voor check-in: huurder is aanbetaling van 30% verschuldigd.

Annuleren vanaf 28 dagen tot 14 dagen voor check-in: huurder is 50% verschuldigd.

Annuleren vanaf 14 dagen voor aankomst: huurder is 100% van het totaalbedrag verschuldigd.

In geval van no show of vervroegd vertrek: huurder is het volledige huurbedrag verschuldigd.
In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

In geval het door huurder gereserveerde object onverhoopt niet beschikbaar is of komt, is verhuurder gerechtigd huurder een door verhuurder te bepalen gelijkwaardige of betere vervangende accommodatie ter beschikking te stellen. Huurder zal in dat geval verhuurder nimmer in rechte kunnen aanspreken.

Verblijf

Weekend: vrijdag vanaf 16.00 uur tot maandag 10.00 uur.
Midweek: maandag vanaf 16.00 uur tot vrijdag 10.00 uur.
Week: vrijdag tot vrijdag vanaf 16.00 uur tot vrijdag 10.00 uur.
Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 16.00 uur gebruikmaken van het vakantiehuis.

Op de dag van vertrek dient u het vakantiehuis om 10.00 uur te hebben verlaten.

 • Het vakantiehuis is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden.
 • Buiten mag geen open vuur worden toegepast.
 • Barbecueën met de aanwezige barbecue is toegestaan op drie meter van begroeiing. Daarnaast dient u een emmer water naast de barbecue te hebben staan. De barbecue dient bij vertrek schoon achtergelaten te worden.
 • Het gebruik van gas, water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u hier spaarzaam mee om te gaan.
 • De huurder dient zorg te dragen voor afvalscheiding en aan te bieden bij de afvalverzamelplaatsen op het park.
 • Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.
 • Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van zes is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden. 
 • Het verplaatsen van kasten, geluids- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van het binnen inventaris – behalve serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten – is uitdrukkelijk niet toegestaan.
 • De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.
 • De woning wordt niet verhuurd aan groepen jongeren en/of ten behoeve van een vrijgezellenfeesten. Indien blijkt dat de aanvrager alsnog de vakantie gebruik ten behoeve van voorgenoemde doeleinden heeft de verhuurder het recht de huurovereenkomst zonder restitutie van de huursom te beëindigen.
 • Het is huurder verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken aan andere bewoners van het park.
 • Voor het plegen van noodzakelijk (tuin-)onderhoud zal huurder zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens zijn verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.
 • Er worden geen huisdieren toegelaten. Indien huurder en/of andere gebruikers huisdieren wensen mee te nemen dient huurder dit direct bij reservering met verhuurder in overleg te treden. In dat geval wordt door een toeslag aan huurder in rekening gebracht.

Huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan derden.

Een vlooienband voor honden/katten is verplicht.

Huisdieren mogen niet in de slaapkamers/ badkamers.

Huisdieren mogen niet op het meubilair.

Aansprakelijkheid/ schade/ klachten

De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in het gehuurde vakantiehuis volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade niet aan hen kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst het vakantiehuis en de inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert, meldt u dit dan direct bij ons.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de toegangs- en hoofdwegen e.d. in de omgeving van het gehuurde vakantiehuis. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van internet. De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructies zoveel mogelijk op te volgen. Eventueel door huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door ons tegen overlegging van uw gespecificeerde rekeningen aan huurder worden terugbetaald.

Het is verboden illegaal te downloaden, te uploaden of te streamen. De huurder is zelfverantwoordelijk en aansprakelijk voor het eigen internetgebruik en indien er boetes worden opgelegd worden deze aan de huurder doorberekend. De persoonsgegevens van huurder/ overtreder worden op verzoek van autoriteiten kenbaar gemaakt. Alle door de verhuurder te maken kosten verband houdende met een dergelijke inbreuk zullen op de huurder worden verhaald. U bent zelfverantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind(eren). Wij stellen ons daar niet voor aansprakelijk. Mocht u een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.

Vertrek en eindschoonmaak

De huurder dient zorg te dragen voor afvalscheiding zoals aangegeven op de afvalcontainers.
Het vakantiehuis dient op de volgende wijze te worden achtergelaten:

 • Geen etenswaren in de kasten achterlaten.
 • Tuinkussens (indien aanwezig) graag binnen leggen.
 • Eventueel breukwerk en/ of schade melden bij de verhuurder.
 • Thermostaat terugzetten naar 15 graden Celsius. De knoppen van de radiatoren niet dichtdraaien.
 • Alle ramen en deuren afsluiten.
 • De vaatwasser leegmaken of bij vertrek aanzetten.
 • Alle afvalbakken in het huis leegmaken. Afval weggooien in de daarvoor bestemde containers. Dit geldt ook voor kartonnen dozen en lege flessen.
 • Indien u de BBQ heeft gebruikt, deze dan graag schoon achterlaten.
 • Meubilair terugzetten op de oorspronkelijke plaats (Het is niet toegestaan binnen meubilair naar buiten te verplaatsen).
 • Alle stekkers van apparatuur en/of lampen in het stopcontact laten zitten.
 • Het is niet toegestaan de instellingen van televisie te veranderen.
 • Huisdieren niet op de banken of bedden laten slapen.

De eindschoonmaak die aan u is doorgerekend bedraagt normale schoonmaakkosten. Mocht het huurobject tijdens de huurperiode zodanig zijn vervuild dat extra schoonmaakkosten noodzakelijk zijn, dan zullen deze met de waarborgsom verrekend worden.

Toepasselijk recht

Op al deze voorwaarden en op bepalingen uit de huurovereenkomst/ huisregels alsook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Wijzigingen en drukfouten in data en tarieven zijn nadrukkelijk voorbehouden.

Privacy

Alle gegevens die huurder verstrekt aan verhuurder worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over onze producten en diensten te geven. Gegevens worden niet overgedragen aan derden tenzij we voor uw reservering gebruik maken van een beheerder. Op de verwerking van alle gegevens is ons privacyreglement van toepassing.

Op verzoek van huurder zullen wij zijn gegevens verbeteren, aanvullen of verwijderen.

Indien huurder geen prijs stelt op het toezenden van informatie of aanbiedingen, kan huurder dat kenbaar maken aan verhuurder per post (Nieuwenhovenseweg 22B 4333AP Middelburg) of e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Volg ons op Instagram

@duinvillas
Deutsch unten 🇳🇱Wat een feestje was het gisteren op het strand. We hebben......
Deutsch unten 🇳🇱 Kennen jullie “natuurgebied de Schotsman” al? Naast......
🇩🇪Deutsch unten 🇳🇱Genieten jullie ook zo van het Hemelvaart......
Deutsch unten🇩🇪⬇️ Altijd een fijn zicht… De “strandkotjes”......
Zoals jullie weten houden we van een Scandinavische beach-style in onze huizen.......
De leukste Doodle shop van de benelux @doodle.essentials was afgelopen week bij......
🇳🇱Wist je dat Delta Park Neeltje Jans super dichtbij, op nog geen 10......
Even zo’n lekker zomers plaatje van “ons” strand het Banjaardstrand.......